Forord til Den Gavmilde Qur’an – en fremlægning af de tre første suraer

Med disse tre suraer indleder vi vor fremlægning af Den Gavmilde Qur’an til Danmarks befolkning i sikker overbevisning om, at den vil blive mødt af de mest positive og åbne sind. Sandheden er, at dette arbejde skulle have været udført for længst. Lige siden Søren Kierkegaard i sine sidste år kaldte på en tilbagevenden til Jesus’ virkelige lære, er behovet for at bringe dansk levevis tilbage til et åndeligt grundlag kun vokset. 

Den største hindring for at den søgende kan forstå islams betydning i dag, er måske islams tilsyneladende lighed med jødisk og kristen ’religion.’ Denne misforståelse forværres kun af ethvert forsøg på at forklare islam i et forældet kirkeligt-teologisk sprog. For selv om Qur’anen bekræfter åbenbaringerne til profeterne, retter den de forandringer, som er opstået i budskabet. Dette er et af hovedtemaerne i disse tre første suraer.

I deres engelske oversættelse har Aisha og Abdalhaqq Bewley valgt at lade islams nøglebegreber stå som arabiske lydord, for eksempel kufr, iman, og tawba, eftersom disse begreber ikke dækkes af ord som ’vantro,’ ’tro,’ og ’anger.’ Deres beslutning skyldes dog ikke kun, at disse ords mening nu begrænser sig til at antyde ’intolerance,’ ’uvidenhed’ og ’skyldkomplekser,’ men også at flere europæiske sprog allerede er i færd med at integrere arabiske ord i takt med, at islam i stigende grad slår rod hos europæere. Men selv om vi forstår Bewleys bevæggrunde, har vi her ønsket at skabe en helt og holdent dansk fremlægning af Qur’anen, som umiddelbart overbringer dens budskab til alle på lige fod. Vi søger at lade Qur’anen tale med sin egen stemme ved netop at behandle vanskelige punkter i oversættelsen uden at forfalde til judæiske og kristne termer. Det rene danske sprog træder her i karakter som et kraftfuldt og smidigt værktøj. Hvert eneste ord og sætningsopbygning er valgt efter nøje undersøgelser af klassiske og anerkendte Qur’an-kommentarer og leksika (se ordforklaringen og listen over anvendte værker). Vi håber, at vi dermed har været beskyttet mod både forkerte fortolkninger og sproglige fejl, om end vi, som alle vores forgængere, må bekræfte, at Qur’anen er uoversættelig.

Det er vigtigt at forstå, at Allah i Qur’anen taler direkte til læseren her og nu, og at man vil få den rigeste oplevelse, hvis man nærmer sig Bogen med denne erkendelse. Derudover taler Allah ikke kun til ’I som er tro,’ men også til jøder og kristne hver for sig, dem begge som ’Bogens Folk’ og menneskeheden generelt, og kun Skaberen og læseren selv ved i hvilken kategori, han eller hun befinder sig.

Dog understreger den hyppige gentagelse af flertalsformen ’I som er tro,’ at Allah taler til et helt samfund, i ligeså høj grad som Han taler til det enkelte menneske alene overfor sin Skaber. Islam kan hverken forstås eller praktiseres af det isolerede individ – den ensomme borger fortabt i den nye verdensorden. Tværtimod skal det ledes af mænd og kvinder, som i fællesskab genskaber fællesskab.

Ligeledes er det væsentlig at huske, at Qur’anen indeholder dybder, som kun afsløres til mennesker, der underkaster sig det Guddommelige. Tilsyneladende simple udtalelser i Qur’anen åbner sig til disse tænksomme sind. Dette kan være med til at forklare, hvorfor generationer af muslimer, som har læst og genlæst Qur’anen, er blevet opslugt af meningslagene og dybderne i Bogen. Qur’anen er også i dag profetisk åbenbaring.

Fra denne åbenbaring og den profetiske sunna (Profetens levevis, der er manifestationen af Qur’anens budskab) som Madinas indbyggere eksemplificerede og overbragte til verden, opstod tre videnskaber, hvis omrids klart kan ses i Bogen: Videnskaberne om islam, iman og ihsan, som findes i ordforklaringen under ’islam,’ ’tro/være tro’ og ’handle skønt.’ Disse tre dimensioner udgør tilsammen muslimernes diin – deres livstransaktion.

Med disse tre videnskaber har muslimerne igennem historien, og i vidt forskellige lande og kulturer, opbygget civilisationer, som var fuldkomne i deres egen tid og på deres eget sted. Det væsentlige er, at de alle var samfund hengivet til tilbedelsen af det Guddommelige og som følge heraf til at etablere retfærdighed blandt mennesker. Hvis der skal være noget håb for jordens befolkning, ligger det i denne sidste åbenbaring til dem fra Verdenernes Herre, Den Alnådige, Den Nådefulde.

Abdassamad Clarke, Suád Østergaard og Jakob Werdelin
København, 26. dhul-hijjah 1424 / 17. februar 2004

Published by admin

Abdassamad Clarke is from Ulster and was formally educated at Edinburgh University in Mathematics and Physics, and in Cairo in Arabic and tajwid and other Islamic sciences. He accepted Islam at the hands of Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi in 1973. In the 80s he was secretary to the imam of the Dublin Mosque, and in the early 90s imam khatib of the Norwich Mosque, where he is currently an imam and teacher. He has translated the Muwatta of Imam Muhammad by Imam Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani (jointly with Muhammad Abdarrahman), which was published by Turath Publishing at the end of July 2004 and a number of other works from Arabic: al-Qawl al-mu'tamad fi mashru'iyyat adh-dhikr bi'l-ism al-mufrad by Shaykh al-Alawi on the standing in Shari’ah of using the divine name in dhikr, which was published by Diwan Press as first part of The Two Invocations and since republished by Madinah Press, The History of the Khalifahs (the chapters on the Khulafa ar-Rashidun from as-Suyuti’s Tarikh al-Khulafa), the Complete Forty Hadith (translation of Imam an-Nawawi’s Forty Hadith along with the Imam’s explanation of their fiqh and linquistic usages) and Kitab al-Jami’ by Ibn Abi Zayd al-Qayrawani (published as A Madinan View), Rijal – narrators of the Muwatta of Imam Muhammad, all published by Ta-Ha Publishers of London, Kitab al-athar by Imam Abu Hanifah and transmitted by Imam Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani (Turath Publishing 2006), The Compendium of Knowledge and Wisdom (a translation of Jami' al-'ulum wa'l-hikam by Ibn Rajab al-Hanbali, published by Turath Publishing 2007). In addition he has edited Aisha Bewley's translation of Ibn Hajar's abridgement of at-Targhib wa't-Tarhib, Ibn Taymiyyah's al-Kalim at-Tayyib both published by the UK Islamic Academy, Dr Asadullah Yate's translation of al-Ahkam as-Sultaniyyah, published by Ta-Ha Publishing and a number of other works. He is currently engaged with Suád Østergaard on a translation of the Qur’an into Danish, the first volume of which translated in collaboration with Jakob Werdelin, comprising Surat al-Fatihah, Surat al-Baqarah and Surah Ali ‘Imran, was recently published as Den gavmilde Qur’an: en fremlægning of de tre første suraer by Havens Forlag of Copenhagen. Translations yet to be published include Traditions of the Sunnah (Athar as-sunan) by Shaykh Muhammad ibn ‘Ali an-Nimawi (jointly with Mawlana In'amuddin), to be published by Turath Publishing Ltd. Among his unpublished translations are the Sciences of Tafsir comprising portions of Ibn Juzayy al-Kalbi’s Qur’anic commentary at-Tashil li ‘ulum at-tanzil, in particular his introductory sections on the essential elements of the sciences necessary for tafsir. He is author of a number of children’s books, The Year of the Elephant, The Great Victory and The Last Battle all of which are on the sirah of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, as well as The Story of Stories about the Prophet Yusuf, peace be upon him, in which he drew a great deal on the commentary of Ibn Juzayy, may Allah be merciful to him. He has also a poem God is Dead published in the Minaret journal of Stockholm, Sweden, and an as-yet unpublished collection of short stories called Tales Are Like That, and a novel called The Wings of the Butterfly. Abdassamad is a teacher of both adults and children in Qur’an recitation (tajwid) and meanings, Arabic language and the deen in general, most recently having organised and taken part in a conference under the auspices of Islamic Events of London on the History of the Islamic Khalifate, and having given discourses in London, Edinburgh, Dublin, Jena, Weimar, Copenhagen and the Midlands. 18 April, 2007 0:03

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *